نویسنده = خطیب شهیدی، حمید
تعداد مقالات: 3
1. توسعه فرهنگی جوامع شمال فارس در دوره باکون: تپه مهرعلی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 83-101

علیرضا هژبری نوبری؛ علیرضا سرداری؛ حسن فاضلی نشلی؛ حمید خطیب شهیدی


2. روستاهای آغازین و استقرارهای پیش از تاریخی کهن درحوضه آبریز ابهر رود، شرق استان زنجان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 131-154

شکوه خسروی؛ حمید خطیب شهیدی؛ حامد وحدتی نسب؛ سجاد علی بیگی؛ ابوالفضل عالی


3. نقش مهرهای تزئینی در معماری دورۀ ایلخانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 85-102

آرش لشکری؛ حمید خطیب شهیدی؛ جواد نیستانی؛ علیرضا هژبری نوبری