نویسنده = علی بیگی، سجاد
تعداد مقالات: 2
1. روستاهای آغازین و استقرارهای پیش از تاریخی کهن درحوضه آبریز ابهر رود، شرق استان زنجان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 131-154

شکوه خسروی؛ حمید خطیب شهیدی؛ حامد وحدتی نسب؛ سجاد علی بیگی؛ ابوالفضل عالی


2. شواهدی از نهادهای اقتصادی ـ اجتماعی (؟) جوامع عصر آهن در مرکز فلات ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 85-108

سجاد علی بیگی؛ شکوه خسروی