نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری باستان شناسی گروه باستان شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استاد گروه مهندسی طراحی محیط، دانشکدة محیط زیست، دانشگاه تهران

3 استاد گروه باستان‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

محیط زندگی امروز، برآیند روابط میان مردمان زیسته در آن و طبیعت، از زمان پیدایش گونه انسان بر روی کره زمین تا به امروز است. فعالیت‌های انسانی و تغییرات ناشی از آن در بستر مکان، تحت تأثیر اعتقادات و نیاز‌ها و عوامل بازدارنده و تقویت‌کننده طبیعی روی داد و با تغییر نسل‌ها و تغییرات اقلیمی اشکال مختلفی پیدا کرد که امروزه شاهد بقایای آن هستیم. منظر کنونی که نشانه‌های گذشته را دارد، منظر باستان‌شناسی نام دارد که حاصل ترکیب عناصر عینی و ذهنی است. بخش عینی آن آثار باستانی است، اما بخش ذهنی آن شامل روابط جوامع، فرهنگ و تغییرات آنکه اغلب مغفول می‌ماند؛ در صورتی که این بخش نادیده بسیار پویا بوده و نقش بسزایی در شکل‌گیری عینیت موجود داشته است. در این مقاله تلاش شده است تا از طریق پدیدارشناسی منظر باستانی، روشی جهت خوانش آن در ادراک انسان معاصر ارائه شود. پدیدار شناختی از منظر نیازمند یک رویکرد جامع است که در آن ما توجه زیادی به «طبیعت» و «فرهنگ»، به مکان‌هایی با شواهد و بدون شواهدی از تغییر یا فعالیت‌های انسانی داریم. در این روش با در نظر گرفتن سلسله‌مراتب وقایع تاریخی-فرهنگی و عینیت بازمانده از آن‌‌ها، همچنین پیوند انسان‌های زیسته در آن با محیط طبیعی اطراف، از طریق ترجمان آن در ادراک انسان امروزی، خوانشی ارائه می‌دهد که علاوه بر تأکید بر حفاظت از ساختار‌های عینی باستانی، پیوستگی این مناظر را با بستر آن حفظ می­ نماید و منظر باستانی را از صرف حفاظت، به منظری پویا و تعامل‌پذیر با انسان امروزی تبدیل می‌کند.  پس درک تکامل مناظر باستان‌شناختی و ارزش‌های آن از نظر راهبردهای حفاظت و برنامه‌ریزی از اهمیت اساسی برخوردار است. این مناظر دارای ارزش‌های ذاتی طبیعی و فرهنگی هستند که بر این اساس، ادغام جنبه‌های عینی و ذهنی در روش‌های حفاظت و معرفی این مناظر یک شرط ضروری است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reading the Archaeological Landscape through Contemporary Perception (a Case Study of Ozbeki Tepe)

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Heidari 1
 • Homa Irani Behbahani 2
 • Bahman Firuzmandy Shirehjin 3

1 Ph.D. Candidate in the Department of Archaeology. Islamic Azad University, Central Tehran branch, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Environmental Design Engineering, Faculty of Environment, University of Tehran

3 Professor, Department of Archaeology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran Iran

چکیده [English]

The living environment of today is the outcome of the relationships between the people who have lived in it and nature, from the time of the emergence of the human species on Earth to the present day. Human activities and the changes resulting from them in the context of place have taken place under the influence of beliefs, needs, and natural restraining and reinforcing factors, and with the change of generations and climate change have taken on various forms, the remnants of which we are witnessing today. The current landscape, which bears the marks of the past, is called the archaeological landscape, which is the result of the combination of objective and subjective elements. The objective part is the archaeological remains, but the subjective part includes the relationships between societies, culture, and its changes, which are often overlooked; however, this often-overlooked part has been very dynamic and has played a significant role in shaping the existing objectivity. This paper attempts to present a method for reading the archaeological landscape in the perception of the contemporary human being through the archaeological landscape phenomenology. The phenomenology of the landscape requires a comprehensive approach in which we pay close attention to "nature" and "culture”, to places with and without evidence of change or human activity. By considering the hierarchy of historical-cultural events and the objectivity that remains from them, as well as the connection of the people who lived there with the surrounding natural environment, this method provides a reading that, in addition to emphasizing the protection of ancient objective structures, preserves the continuity of these landscapes with their context and transforms the archaeological landscape from mere protection to a dynamic and interactive landscape with contemporary humans. Therefore, understanding the evolution of archaeological landscapes and their values is of fundamental importance for conservation and planning strategies. These landscapes possess inherent natural and cultural values, which necessitate the integration of objective and subjective aspects into methods for their conservation and presentation

کلیدواژه‌ها [English]

 • Landscape Archeology
 • Phenomenology
 • Nature
 • Culture
 • Objectivity
 • Subjectivity
 1. احمدی، بابک(1370)، ساختار و تأویل متن، تهران، مرکز.

  احمدی، بابک(1381)، هایدگر و تاریخ هستی، تهران، مرکز.

  پرتوی، پروین(1387)، پدیدارشناسی مکان، چاپ اول، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران.

  حائری، سید عماد(1392)، روش‌شناسی تحلیل متن؛ تحلیل تاریخی-تحلیل پدیدارشناسی. نشریه گزارش میراث. شمارۀ یکم و دوم. ص 12.

  حیدری، فاطمه(1398)، خوانش منظر باستان‌شناسی (بازسازی لایه‌‌های ادراکی و اکولوژیکی)، فصلنامه پژوهش‌‌های باستان‌شناسی ایران (همدان)، دورۀ نه شمارۀ بیست‌ودو.

  حیدری، فاطمه(1401)، منظر باستان‌شناسی (با رویکرد موزه‌های باز)، چاپ اول، تهران، پیشین پژوه .

  کربن، هانری(1369)، فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی، ترجمۀ سید جواد طباطبایی، تهران، توس.

  گنجی، حمزه(1391)، نظریه‌های شخصیت، تهران، نشر ساوالان.

  ریخته گران، محمدرضا(1381)، پدیدارشناسی و فلسفه‌‌های اگزیستانس، به انضمام شرح رساله‌ای از مارتین هیدگر، تهران، ناشران: بقعه، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

  مجیدزاده، یوسف(1389)، کاوش‌‌های محوطه باستانی ازبکی، جلد اول (هنر و معماری) جلد دوم (سفال)، تهران، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران.

  هراری، یوال نوح (1397)، انسان خردمند، تاریخ مختصر بشر، ترجمۀ نیک گرگین، چاپ دوازدهم، تهران، فرهنگ نشر نو.

  سایت خبرگزاری مهر

  Ahmadi, Babak.1991. Structure and Interpretation of the text, Tehran, Markaz Publications. [In Persian].

  Ahmadi, Babak.2002. Heidegger and the History of Existence, Tehran, Markaz Publications. [In Persian].

  Antrop, M.2000. “Background concepts for integrated landscape analysis”. Journal of Agriculture, Ecosystems and Environment.

  Cooper, D.2015. Archeology, landscape and aesthetics. Cognent arts & humanities. Page 1-10.

  Corbin, Henry.1990.Iranian Philosophy and Comparative Philosophy, translated by Seyed Javad Tabatabai, Tehran, Toos Publications. [In Persian].

  Ganji, Hamzeh.2012. Personality Theories, Tehran, Savalan Publishing. [In Persian].

  Haeri, Seyed Emad.2013. Text analysis methodology; Historical analysis-phenomenological analysis. Journal of Heritage Reporting. Number one and two,p 12. [In Persian].

  Harari, Yoval Noah.2018. The Wise Man, A Brief History of Mankind. Translated by Nick Gorgin. Twelfth edition. Farhang Nashr-e Noo Publications. [In Persian].

  Heidari, Fatemeh.2019. Archaeological Landscape Reading (Reconstruction of Perceptual and Ecological Layers), Archaeological Researches of Iran (Hamedan), Volume 9, Issue 22. [In Persian].

  Heidari, Fatemeh.2022. Archaeological Landscape Reading(With the approach of open museums), First edition, Tehran, Pajoh Publications. [In Persian].

  1. W. R. Whitehand, Kai Gu.2010. Conserving Urban Landscape Heritage: a Geographical Approach, Procedia Social and Behavioral Sciences.

  Lapointe,Richard.2000. Réflexion sur l’Archéologie du paysage,Archéomaticien, Université Laval.

  Majidzadeh, Yousef .2010. Excavations of the ozbaki Archaeological Site, Volume One (Art and Architecture) Volume Two (Pottery), Publications of the General Directorate of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of Tehran Province. [In Persian].

  Moran , Dermot &  Mooney ,Timoth.2002.The Phenomenology Reader, University College Dublin.

  Newman, Conor.2017.  Notes on Landscape Archaeology, National University of Ireland, Galway.

  Palang, Hannes, and Fry, G.2003. Landscape Interfaces- Cultural Heritage in Changing Landscapes,Institute of geography,University of Tartu Estonia, Institute of Landscape Planing. Norwegian Agricultural University, Norway.

  Partovi, Parvin.2008. Phenomenology of Place, First Edition, Tehran, Academy of Arts of the Islamic Republic of Iran. [In Persian].

  Phillips, J. D, 2003, Sources of nonlinear complexity in geomorphic systems. Progress in Physical Geography.

  Rikhtegaran, Mohammad Reza.2002. Phenomenology and Philosophies of Existence, in order to describe a treatise by Martin Heidegger, Tehran, Publishers: Boqhe, Institute for Research and Development of Humanities. [In Persian].

  Terkenli, T. S.2001.Towards a theory of the landscape: The Aegean landscape as a cultural image. Landscape and Urban Planning.

  Tilley, Christopher.2010. Interpreting Landscapes, Explorations in Landscape Phenomenology

  Van Manen, Max.2000. toward revealing the sense of place. In D. seamon and R.Mugerauer. (Eds) Dwelling, place and Environment. Malababar. Florida: Krieger publishing Company

  Wilkinson,T.J.2003.Archeological landscapes of the Near East University of Arizona.

  Wilkinson, T.J.2006. The archeology of landscape. In J.Bintliff (Ed), A companion to archeology (pp.334-356). Oxford: Blackwell.

  Zifferero,A.2008. From Archaeological Park to the Enhancement of Archaeological Landescape: New Direction in Italian Heritage Management. Roma Dipartimento di Archaeologia Storia delle Arti.

  https://www.researchgate.net/publication/321732446_Notes_on_Landscape_Archaeology.