نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

شهرستان چگنی در نیمه غربی استان لرستان و در حدفاصل شهرستان‌های خرم‌آباد در شرق و کوهدشت در غرب قرار دارد. این شهرستان پیش از پژوهش حاضر دو فصل مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته بود. در راستای تکمیل مطالعات و بررسی‌های انجام شده در استان لرستان، در تابستان 1392 بخش شاهیوند در غرب توسط نگارنده مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه آن 84 اثر فرهنگی شناسایی و معرفی گردید. بیشتر این آثار به دوران‌های پیش از تاریخ و تاریخی تعلق داشتند و تنها سه اثر مربوط به دوره اسلامی بودند. بر اساس نتایج این پژوهش، شواهد آغازین از حضور انسان در بخش شاهیوند، مربوط به دوره پارینه‌سنگی قدیم است که شش محوطه استقراری از این دوره شناسایی گردید. از دوره‌های بعدی پارینه‌سنگی، شواهد اندک و پراکنده‌ای یافت شد. با این وجود، در دوره نوسنگی و همزمان با شروع کشاورزی و گله‌داری، بخش شاهیوند مورد توجه جدی قرار می‌گیرد و مسیر کوچ دلفان به سیمره شکل می‌گیرد. پس از دوره نوسنگی، بخش شاهیوند تا دوره مس‌وسنگ میانه II در اواخر هزاره پنجم پیش از میلاد خالی از سکونت بوده است. از این دوره تا پایان عصر مفرغ در نیمه هزاره دوم پ.م. دارای سکونت بوده است. بیشترین توجه به این منطقه بر اساس یافته‌های باستان‌شناسی، مربوط به دوره اشکانی و ساسانی است که علاوه بر شواهد استقراری، سازه‌های معماری همچون بقایای دو پل بر روی رود کشکان و احداث مسیر سنگ‌چین در تنگه گاشمار در شمال، تأکیدی بر اهمیت ارتباطی بخش شاهیوند در این دوران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Archaeological Survey of Shahivand Region in Chegeni County, Lorestan Province

نویسنده [English]

  • Mohammad Bahrami

Department of Archaeology Faculty of Humanities Lorestan University, Iran

چکیده [English]

Chegani county is located in the western of Lorestan province, In order to complete the studies and investigations carried out in Lorestan province, in the summer of 2012, Shahivand district in the west was investigated by the author, and as a result, 84 sites were identified. Most of these sites belonged to prehistoric and historical eras and only three sites were related to the Islamic period. Based on the results of this research, the initial evidence of human presence in Shahivand sector is related to the Lower Paleolithic period, and six settlements from this period were identified. Few and scattered evidences were found from the later Paleolithic periods. Nevertheless, in the Neolithic period and simultaneously with the beginning of agriculture and herding, the Shahivand sector received serious attention, and the route from Kuch Delfan to Seymareh was formed. After the Neolithic period, Shahivand section until the Middle Chalcolithic II period at the end of the 5th millennium B.C. It has been uninhabited. From this period to the end of the Bronze Age in the second half of the second millennium B.C. It has been inhabited. The most attention to this area based on archeological findings is related to the Parthian and Sassanid periods, in addition to evidence of settlement, architectural structures such as the remains of two bridges on the Kashkan River and the construction of a stone path in the Gashomar Gorge in the north , is an emphasis on the communication importance of Shahivand sector in this era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lorestan
  • Chegeni County
  • Shahivand Sector
  • Archaeological Survey
  • Kashkan