نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته باستان شناسی

2 هیات علمی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

چکیده

باستان جانور شناسی یکی از شاخه های زیست بوم شناسی است که به بررسی و تجزیه و تحلیل بقایای جانوری در محوطه‌های باستانی می‌پردازد. از این طریق می‌توان به تعامل انسان، جانوران و زیست بوم دست یافت. بررسی بقایا و یافته-های استخوان‌های جانوری و طبقه بندی آنان در گونه‌های مختلف، امکان شناسایی شرایط آب و هوایی، الگوها و تنوع جانوری، اقتصاد معیشتی، نوع رژیم غذایی و ... را در جهان گذشته فراهم می سازد.

یکی از محوطه‌های مهم باستانی ایران، محوطه سگزآباد در دشت قزوین است. در این پژوهش به بررسی بیش از ۱۲۰۰قطعه بقایای استخوان جانوری به دست آمده از کاوش های سال های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ این محوطه با هدف شناسایی گونه‌های مختلف و علل وجود فراوانی پاره‌ای از آن‌ها پرداخته شده است. بقایا متعلق به لایه های عصر آهن II و عصر آهن III هستند. شایان ذکر است، بخش عمده ای از بقایای جانوری این محوطه مورد شناسایی و تشخیص قرار گرفت. این مجموعه دارای گونه های مختلفی مرکب از انواع نشخوار کننده‌های کوچک مانند بز، گوسفند و غزال، نشخوار کننده‌های بزرگ مثل گاو، تک سمی‌ها مانند اسب و الاغ، گوشت خواران، گراز، شتر تک کوهانه و ... می‌باشد. در پایان به این نتیجه رسیدیم که بقایای نشخوار کننده کوچک حجم وسیعی از بقایای استخوانی را به خود اختصاص داده و نقش مهمی در اقتصاد معیشتی قره تپه سگزآباد در عصر آهن II و III داشته است و پس از آن تک سمی‌ها و نشخوارکننده‌های بزرگ قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Classification,,Typology and Analysis of Animal Bone Remains in Sagzabad Site.

نویسندگان [English]

  • Marjan Mollabeirami 1
  • Mostafa Dehpahlavan 2
  • omid zehtabvar 3

1 Alumni of Archaeology

2 هیات علمی دانشگاه تهران

3 assistant professor

چکیده [English]

Zooarchaeology is a branch of ecology that studies and analyzes animal remains in ancient sites. In this way, human-ecological interaction can be achieved. Examination of the remains and findings of animal bones and their classification into different species, makes it possible to identify climatic conditions, animal patterns and diversity, subsistence economy, type of diet, etc. in the past world.

One of the most important ancient sites in Iran is the Sagzabad area in the Qazvin plain. In this study, more than 1,200 pieces of animal bones obtained from excavations in 1393, 1394 and 1395 in this area have been studied with the aim of identifying different species and the reasons for the abundance of some of them. The remains belong to the Iron Age II and Iron Age III layers. Remarkably, most of the animal remains of this area were identified and identified. This collection has different species consisting of small ruminants such as goats, sheep and gazelles, large ruminants such as cows, monocotyledons such as horses and donkeys, carnivores, boars, camels and so on. Is. In the end, we came to the conclusion that small ruminant remains accounted for a large volume of bone remains and played an important role in the livelihood economy of Qare Tappeh Sagzabad in the Iron Age II and III, followed by monocotyledons and ruminants. They are large.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Animal remains
  • Livelihood economic
  • Zooarchaeology
  • Iron Age
  • Sagzabad