نویافته‌های فلزی قرون میانی اسلامی در دست‌کند تَهیَق خُمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان

2 استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه لرستان

چکیده

یکی از محوطه‌های باستانی ارزشمند ایران در طول قرون میانی اسلامی، دست‌کند تهیق خمین است. در کاوش‌های باستان‌شناسی این محوطه علاوه بر شناسایی فضا‌های مختلف معماری، سفالینه‌ها و مهره‌های متنوع، آثار ارزشمند دیگری مانند انواع ظروف و اشیای فلزی از جنس مفرغ و آهن، مسکوکات طلا و زیور‌آلات طلایی و نقره‌ای، به دست آمد. آثار فلزی تهیق به‌دلیل تنوع فرم و جنس و فراوانی نمونه های شناسایی شدۀ قرون 6-7ه.ق، در مطالعات باستان شناسی دوران اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا از معدود محوطه های باستانی شناخته شدۀ این دوران محسوب می شود که این میزان از آثار فلزی دوران اسلامی در کاوش های آن به دست آمده است. همین موضوع نشان دهندۀ اهمیت این آثار است که تاکنون در پژوهش مستقلی بدان ها پرداخته نشده است. با توجه به این موضوع هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ، تاریخ گذاری و مقایسه آثار فلزی به دست آمده در کاوش های تهیق است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی و شیوۀ گردآوری اطلاعات آن شامل فعالیت های میدانی و مطالعات کتابخانه‌ای است. در این مطالعات چنین مشخص شد که احتمالاً بسیاری از آثار فلزی به-دست آمده در کاوش های باستان شناسی تهیق، در قرون 6-7ه.ق و در مناطقی هم‌چون نیشابور تولید و از آنجا به این منطقه صادر شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New findings of Medieval Islamic metals in Troglodyte Tahyagh in Khomein

نویسندگان [English]

 • Esmael Sharahi 1
 • Hossein Sedighian 2
1 PhD student of archeology, Bu-Ali Sina University of Hamedan
2 Assistant Professor, Department of Archaeology, Lorestan University
چکیده [English]

Troglodyte Tahyagh is a one of the important Iran sites in medieval islamic period. in sxcavations this site was found in addition to identifying various architectural spaces, pottery and various beads, other valuable artifacts such as various types of metal and bronze containers, gold coins and gold ornaments. metalwork of Tahyagh in terms of the variety and abundance, it is one of the few known archaeological sites in Iran during the Middle islamic period. this is an indication of the importance of these works that yet have not been addressed in any research. in this regard the main purpose of these study is to introduce and investigate the metal traces obtained in Tahyagh excavations. the method of this research is based on field studies in the site and identification of similar works in museums and library studies. in these studies, it was found that these works were probably produced and used in the 12-13th centuries. probably some of these works are produced in Neyshabur and exported to thise area. in these studies, it was found that these works were probably produced and used in the 12-13th centuries. probably some of these works are produced in Neyshabur and exported to thise area

کلیدواژه‌ها [English]

 • metalwork
 • middle islamic period
 • Troglodyte
 • Tahyagh
 • khomein
 • تاریخ دریافت: 30 مرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 08 اسفند 1398
 • تاریخ پذیرش: 08 تیر 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 10 مهر 1400