خوانش منظر باستان شناختی در ادراک معاصر ( نمونه موردی تپه ازبکی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه باستان‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه مهندسی طراحی محیط زیست،دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه طراحی محیط زیست دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

محیط زندگی امروز، برآیند روابط میان مردمان زیسته درآن و طبیعت، از زمان پیدایش گونه انسان بر روی کره زمین تا به امروز است. فعالیت‌های انسانی و تغییرات ناشی از آن در بستر مکان، تحت تاثیر اعتقادات و نیاز‌ها و عوامل بازدارنده و تقویت‌کننده طبیعی روی داد و با تغییرنسل‌ها و تغییرات اقلیمی اشکال مختلفی پیدا کرد که امروزه شاهد بقایای آن هستیم. منظرکنونی که نشانه‌های گذشته را دارد، منظر باستان‌شناسی نام دارد که حاصل ترکیب عناصر عینی و ذهنی است. بخش عینی آن آثار باستانی است، اما بخش ذهنی آن شامل روابط جوامع، فرهنگ و تغییرات آن، که اغلب مغفول میماند؛ در صورتیکه که این بخش نادیده بسیار پویا بوده و نقش بسزایی در شکل‌گیری عینیت موجود داشته است.
در این مقاله تلاش شده است تا از طریق پدیدارشناسی منظر باستانی، روشی جهت خوانش آن در ادراک انسان معاصر ارائه شود. این روش با درنظر گرفتن سلسله مراتب وقایع تاریخی-فرهنگی و عینیت بازمانده از آن‌‌ها، همچنین پیوند انسان‌های زیسته در آن با محیط طبیعی اطرافش، از طریق ترجمان آن در ادراک انسان امروزی، خوانشی ارائه دهدکه علاوه بر تاکید بر حفاظت از ساختار‌های عینی باستانی، پیوستگی این مناظر را با بستر آن حفظ نماید و منظر باستانی را از صرف حفاظت، به منظری پویا و تعامل پذیر با انسان امروزی تبدیل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Archaeological Landscape Reading in Contemporary Perception (Case Study of Uzbek Hill)

نویسندگان [English]

 • fatemeh heidari 1
 • homa irani behbahani 2
 • ziba shirzad 3
1 PhD student in Archeology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Environmental Design Engineering, Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Graduated from the Department of Environmental Design, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Today's living environment, the result of the relationships between people living there and nature, has been around since the birth of the human species on Earth. Human activities and their resulting changes in the context of space have been influenced by beliefs, needs, and natural deterrent and reinforcing factors, and various forms of climate change have evolved as we witness today. The landscape that has past signs is called the archaeological landscape, which is the result of the synthesis of objective and subjective elements. The objective part of it is the archaeological site, but the subjective part of it, including the relationships of societies, its culture and its influences, is often overlooked; However, That was a very dynamic Ignored and has a significant role in shaping the existing objectivity.
This article attempts to present a method for reading it through contemporary phenomenology through the phenomenology of the ancient landscape. This approach by considering the hierarchy of historical-cultural events and their residual objectivity, Also the link of human beings to the natural environment around it, Through its translation into modern human perception, To provide a reading that, in addition to emphasizing the preservation of ancient objective structures, Preserve the continuity of these landscapes with its context And protect the ancient landscape from mere conservation, To transform it into a dynamic, interactive perspective with modern humans.
Keywords: Landscape Archeology, Phenomenology, Nature, Culture, Objectivity, Subjectivity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Landscape Archeology
 • phenomenology
 • nature
 • Culture
 • objectivity
 • subjectivity

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400
 • تاریخ دریافت: 29 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 30 خرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 10 خرداد 1400