شناسایی توالی فرهنگی دشت مریوان؛ بر پایة پژوهش های میدانی باستان شناسی
شناسایی توالی فرهنگی دشت مریوان؛ بر پایة پژوهش های میدانی باستان شناسی

مرتضی زمانی دادانه؛ سیروان محمدی قصریان؛ امیر ساعدموچشی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 71-96

https://doi.org/10.22059/jarcs.2022.279507.142704

چکیده
  دشت مریوان در سال 1397 در قالب برنامه بررسی و شناسایی باستان‌شناسی دشت مریوان مورد شناسایی و بازنگری مجدد قرار گرفت که در طی این پروژه 60 اثر باستانی از دوران نوسنگی بدون سفال تا دوره اسلامی شناسایی و بازنگری ...  بیشتر