تعیین توالی DNA میتوکندری (mtDNA) بقایای اسکلتی دوره‌ی ایلام میانی محوطه‌ی باستانی هفت‌تپه
تعیین توالی DNA میتوکندری (mtDNA) بقایای اسکلتی دوره‌ی ایلام میانی محوطه‌ی باستانی هفت‌تپه

مریم رمضانی؛ محمدتقی اکبری؛ مصطفی منتظر ظهوری؛ شهره زارع؛ مهدی نیکنامی؛ نغمه لسانی

دوره 9، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 73-86

https://doi.org/10.22059/jarcs.2018.222521.142360

چکیده
  علم نوپای ژنتیک باستان‌شناسی (Archaeogenetics) که بر پایه‌ی آمیزه‌ی علوم ژنتیک و باستان‌شناسی است، پتانسیل بسیار بالایی در کشف حقایق و ناگفته­های فرهنگی و معیشتی دوران باستان از قبیل منشأ انسان مدرن و سیر ...  بیشتر