مطالعۀ جایگاه ایزدبانوی آناهیتا در نقوش ایوان موزائیک بیشاپور؛ و پیشنهادی برای دورۀ ساخت تزئینات
مطالعۀ جایگاه ایزدبانوی آناهیتا در نقوش ایوان موزائیک بیشاپور؛ و پیشنهادی برای دورۀ ساخت تزئینات

مهسا محمدقلی بیک؛ حمیدرضا جیحانی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 243-268

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.250094.142527

چکیده
  شهر بیشاپور به سبب تاریخ مکتوب شهرسازی یکی از نمونه­های ارزشمند دوران ساسانی است. از این شهر تاکنون آثار و ابنیه ارزشمندی از جمله معبد آناهیتا، تالار چلیپا، ایوان­های دوگانة شرقی و غربی و تزئینات ...  بیشتر