کشف یک حقیقت مهم تاریخی: حضور ایزد بهرام در نقش برجستۀ تاق بزرگ بستان
کشف یک حقیقت مهم تاریخی: حضور ایزد بهرام در نقش برجستۀ تاق بزرگ بستان

ایمان خسروی؛ رضا مهرآفرین؛ سید رسول موسوی حاجی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 41-64

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.301912.142874

چکیده
  نقش برجسته­­ های صخره­ای همواره در طول تاریخ، یکی از مهم‌ترین رسانه­ های تبلیغاتی برای عموم بوده است. استفاده از این رسانۀ مهم، در دوران هخامنشیان از اهمیت ویژه­ ای برخوردار بود که نقش برجسته ...  بیشتر