مطالعات باستان‌جانورشناسی محوطۀ غار بتخانه در زاگرس مرکزی
مطالعات باستان‌جانورشناسی محوطۀ غار بتخانه در زاگرس مرکزی

رویا خزائلی؛ مرجان مشکور؛ هما فتحی؛ مرتضی گراوند

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 75-94

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.71099

چکیده
  غار بتخانه در 21 کیلومتری جنوب­شرقی شهر کوهدشت ازجمله محوطه­های باستانی است که احتمال می­رود توسط اقوام کوچ­رو مورداستفاده قرارگرفته باشد. این محوطه در معرض آسیب­های کاوش غیرمجاز قرارگرفته ...  بیشتر