تأملی بر مسئله شهر و شهرنشینی در دورة هخامنشی در فارس مرکزی
تأملی بر مسئله شهر و شهرنشینی در دورة هخامنشی در فارس مرکزی

علی بهادری؛ حمیدرضا ولی پور

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 19-36

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.73097

چکیده
  مسئله شهر و شهرنشینی ازنظرگاه­ های گوناگون در هر یک از حوزه­ های انسان­ شناسی، جامعه ­شناسی و باستان­ شناسی قابل موشکافی است. این مقاله با تکیه‌بر یکی از این مبانی نظری مبنی بر ارتباط مستقیم ...  بیشتر