آنالیز عنصری سکه‌های الیمایی موزة شخصی محمد صفار به روش پیکسی
آنالیز عنصری سکه‌های الیمایی موزة شخصی محمد صفار به روش پیکسی

بهزاد حسینی سربیشه؛ حمزه قبادی زاده؛ علی اصغر سلحشور؛ مهدی جاهد؛ موسی سبزی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 95-111

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.71100

چکیده
  در این مقاله مجموعه­ای از سکه­های برنزی و نقره­ای متعلق به دوران الیمایی با استفاده از دستگاهPIXE  مطالعه شده است، تا از طریق تجزیه عنصری و مشخص­کردن ترکیبات شیمیایی فلزات بتوان به نتایج سودمندی ...  بیشتر