بیت هیلانی
بیت هیلانی

فرشید ایروانی قدیم؛ مرتضی حصاری؛ ایمان افضلی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jarcs.2014.50373

چکیده
  در این پژوهش، نوع معماری بیت هیلانی در استقرارگاه­های شرق باستان، مستندسازی گشته است؛ موضوعی که دربارة شیوة خاصی از اجرای یک بناست و از هزارة دوم پیش از میلاد شناخته شده است. شناخت بیت هیلانی، شاخصه­های ...  بیشتر