پیدایش نهادهای پیش‌حکومتی در فلات مرکزی ایران؛
خان‌سالارهای آغاز ایلامی در تپه سفالین پیشوا
پیدایش نهادهای پیش‌حکومتی در فلات مرکزی ایران؛ خان‌سالارهای آغاز ایلامی در تپه سفالین پیشوا

مرتضی حصاری؛ روح اله یوسفی زشک

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1388، ، صفحه 1-22

چکیده
  در این مقاله، ساختار نظام اداری تپه سفالین در قالب فن مدیریت اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد. داده‌های به‌دست آمده از کاوش تپه سفالین باعث افزایش بانک اطلاعاتی باستان‌شناسی دوران آغاز تاریخی با تمرکز ...  بیشتر