دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-256 

مقاله پژوهشی

1. ساختار بصری مشروعیت در آثار ساسانی و بیزانس

صفحه 1-18

10.22059/jarcs.2018.68504

غزاله ایرانی ارباطی؛ محمد خزایی