نویسنده = جاهد، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. آنالیز عنصری سکه‌های الیمایی موزة شخصی محمد صفار به روش پیکسی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-111

10.22059/jarcs.2019.71100

بهزاد حسینی سربیشه؛ حمزه قبادی زاده؛ علی اصغر سلحشور؛ مهدی جاهد؛ موسی سبزی