نویسنده = نوروزی، علی اصغر
تعداد مقالات: 2
2. محوطة ساکی¬آباد در حوزة تالاب چغاخور: شواهدی از استقرار کوچ¬نشینی در دورة مس و سنگ در شمال زاگرس جنوبی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 145-164

علی¬اصغر نوروزی؛ محسن حیدری؛ خسرو احمدی